چاپ
زیر مجموعه: نشریه
دسته: بهمن ۹۴
بازدید: 719
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ناقص سازی جنسی زنان

در هر ده ثانیه در نقطه اي از دنیا دختري را ختنه می کنند.

از هر چهار دختري که ختنه میشوند، یکی از آنان می میرد بطور مثال دختر 13ساله اي تابستان گذشته در مصر هنگام انجام این عمل جان خود را از دست داد.

بر اساس کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت؛ ناقص سازي جنسی زنان نوعی معلولیت به حساب می آید که در ایران نیز پذیرفته شده است.